Intro | Search taxa | Taxon tree | Sources | Webservice | Statistics | Editors | Log in

RAS source details

Malmgren, Anders Johan. (1865). Nordiska Hafs-Annulater. [part one of three]. Öfversigt af Königlich Vetenskapsakademiens förhandlingar, Stockholm. 22(1): 51-110, plates VIII-XV.
50926
Malmgren, Anders Johan
1865
Nordiska Hafs-Annulater. [part one of three]
Öfversigt af Königlich Vetenskapsakademiens förhandlingar, Stockholm
22(1): 51-110, plates VIII-XV
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb). This is the first part of a three part work
[Introduction as follows:]
Dessa bidrag till nordiska Hafs-Annulaters kännedom innehålla några resultater i systematiskt och geografiskt afseende af de studier, jag haft tillfälle att egna åt de rika samlingar af Annulater från Spetsbergen, Grönland, Island och skilda trakter af Skandinavien, som förvaras i härvarande Riksmuseum. — Den spetsbergska samlingen, som jemte den skandinaviska är rikast både på arter och individer, är sammanbragt af S. Lovén 1837, O. Torell 1858, Goës, Smitt, och mig under den Torellska expeditionen 1861, samt af mig under den Nordenskiöldska expeditionen 1864. Lovén och Torell undersökte vestra kusten af Spetsbergen, Goës och Smitt delar af den norra och vestra från Treurenberg-bay till Isfjorden, och jag några trakter vid den norra kusten och vid Hinlopen-strait 1861, samt 1864 vid syd-vestkusten och vid Storfjorden. En betydlig samling från Nord-Grönland är 1859 hemtad af O. Torell, och Kapten Amondsen har från Syd- och Nord-Grönland anskaffat vackra bidrag. Från Island förvaras i Riksmuseum en innehållsrik samling, äfvenledes gjord af O. Torell under hans resa dit 1857. Största delen af den skandinaviska samlingen utgöres af de rika insamlingar Prof. S. Lovén gjort i skilda trakter af Bohuslän, i Christianiafjorden vid Dröbak, samt i Öst- och Vest-Finmarken. Till denna hafva bidrag under de sednare åren tillkommit från Vest-Finmarken af Goës, Smitt och mig, från Bohuslän af Goës, Smitt, Widegren och mig, samt från Östersjön af Widegren, Smitt och Lindström. Från södra och mellersta Norge äro tyvärr högst få arter representerade i denna annars så utmärkta samling.
De aldra flesta af teckningarne till taflorna äro utförda under min uppsigt. Men Prof Lovén har dessutom till mitt begagnande godhetsfullt upplåtit några af honom sjelf gjorda teckningar jemte en mängd andra sådana, utförda under Prof. Kinbergs ledning, af hvilka jag äfven här användt några.
Arctic Basin in general
Cold North Atlantic and Arctic together
Europe
Norway
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2013-09-30 01:16:26Z
changed
2015-08-06 06:59:19Z
changed
2018-10-15 06:04:12Z
changed
2019-09-01 22:24:09Z
changed
2019-09-11 19:30:18Z
changed

Alentia Malmgren, 1865 (original description)
Enipo Malmgren, 1865 (original description)
Eteone Savigny, 1822 (additional source)
Eucranta Malmgren, 1865 (original description)
Eucranta villosa Malmgren, 1865 (original description)
Eulalia Savigny, 1822 (additional source)
Eumida Malmgren, 1865 (original description)
Eunoe Malmgren, 1865 (original description)
Genetyllis Malmgren, 1865 accepted as Nereiphylla Blainville, 1828 (original description)
Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767) (additional source)
Lagisca Malmgren, 1865 (original description)
Nemidia Malmgren, 1865 accepted as Enipo Malmgren, 1865 (original description)
Notophyllum Örsted, 1843 (additional source)
Phyllodoce Lamarck, 1818 (additional source)
This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2024-05-23 · contact: Anton Van de Putte